Author and director: Boian Ivanov 

Choreography: Tatyana Sokolova 

Scenography and Costumes: Svila Velichkova 

Video and CGI Animation: Todor Todorov 

Music: IRFAN 

Cast: Evgeniya Vasileva, Stoyan Stoyanov, Veselina Kalcheva, Boyan Stoyanov, Gergana Gospodinova, Teodor Hristov, Ivan Shumarov, Vera Stoykova, Diana Tsolevska, Galin Ginev

Silent Legends Silent Legends
Play

Other shows you might like to book for